At arbejde i skolebestyrelsen
 
Folkeskolerne har en vis grad af selvstyre. En del af dette selvstyre varetages af en forældrevalgt
bestyrelse – skolebestyrelsen. Denne består på Næsby skole af syv forældre, to medarbejderrepræsentanter,
2 elevrepræsentanter og skolens ledelse. For at være valgbar skal man have
forældremyndighed over et eller flere børn, der går på skolen. Valget gælder for 4 år af gangen og
finder sted umiddelbart efter kommunalvalgene. Valgene annonceres i dagspressen samt pr. brev til
alle forældre. Dette følges op af informationsmøder, og selve valget, der enten kan foregå som
kampvalg med stemmeafgivelse som ved ethvert andet valg eller, som det sker i næsten alle tilfælde
– fredsvalg.
 
Hvad laver en skolebestyrelse?
En skolebestyrelses kompetencer er begrænset til at kunne agere indenfor de mål og rammer, som
Byrådet udstikker for skoleområdet, ligesom vi skal føre tilsyn med skolens virksomhed – hvilket
vil sige at fungere som sparringspartnere til skolens ledelse. En væsentlig del af arbejdet består også
i at udforme principper for skolens virke. Det vil sige, vi fastlægger rammerne for skolens virke –
fastsætter de overordnede målsætninger for skolen.
 
Hvad må vi bestemme?
Vi fastsætter overordnede principper for undervisningens organisering: f.eks. hvordan skal
timetallet være på det enkelte klassetrin, hvor lange skal lektionerne være, skal der være en eller to
lærere i timerne, hvor lang skal skoledagen være, hvilke valgfag skal udbydes osv. Vi har også
indflydelse på hvordan skole-hjem samarbejdet skal organiseres, afholdelse af lejrskoler og
praktikophold og organiseringen af SFO. Ligeledes har vi indflydelse på ansættelse af skolens
personale.
Vi godkender skolens budget, undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.
Af og til kommer vi også med udtalelser og stiller forslag til Byrådet.
Hvad kan vi ikke bestemme?
 
Den administrative og pædagogiske ledelse af skolen er udenfor vores kompetenceområde, ligesom
vi ikke har kompetence til at træffe mere konkrete afgørelser vedr. arbejdets fordeling mellem
skolens ansatte og afgørelser vedrørende skolens elever.
 
Hvad arbejder vi med på Næsby skole?
Næsby skole har – ligesom alle andre folkeskoler i Odense – en stram økonomi, så en del tid går
med, hvordan vi bedst bruger de ressourcer, vi har. Vi har arbejdet med elevernes trivsel på mange
planer, lagt strategi for renovering af skolen, vurderet muligheder og behov for en madordning og i
det hele taget diskuteret skolens drift på alle niveauer. For nærmere detaljer: Se skolebestyrelsens
årsberetning, der ligger på skolens hjemmeside www.naesby-skole.odense.dk.
 
Kræver det specielle kvalifikationer at sidde i skolebestyrelsen?
Nej, men er man optaget af sine børns skolegang, og brænder man for at gøre ens skole så god som
muligt indenfor de givne rammer, så er det nok. Vi er en blandet flok – nogle fra det private
erhvervsliv, nogle fra det offentlige og enkelte fra skolesystemet. Der er ingen krav om noget
specielt kendskab til, hvordan en folkeskole drives. Vi diskuterer åbent ud fra egne erfaringer og
forudsætninger, og sammen med ledelsens faktuelle oplysninger giver det et åbent og godt miljø for
diskussion af, hvordan netop vores skole skal være.
 
Tager det meget tid?
Skal man gøre tingene godt, tager alting jo tid. Vi holder ca. 9 - 10 møder årligt – dertil kommer
møder i diverse udvalg og andre møder samt lidt ”hjemmearbejde”. De fleste bestyrelsesmedlemmer
bruger næppe mere end 6-8 timer om måneden – formanden bruger dog nok lidt mere.
 
Er man underlagt almindeligt bestyrelsesansvar?
Ja og nej – Vi har tavshedspligt om personsager og er ansvarlige for de ting vi sætter i værk – men
kan ikke stilles til ansvar for økonomien – det endelige ansvar er stadig skolens ledelse.
 
Hånden på hjertet – har man reelt nogen indflydelse?
Ja, det har du faktisk. Selvom det lovgivningsmæssigt er delt meget skarpt op, hvordan
kompetencefordelingen er mellem skoleledelsen og skolebestyrelsen, så bliver vi i praksis hørt i
mange sager, ligesom bestyrelsens meninger og forslag bliver taget alvorligt. Indflydelsen afhænger
dog af hvor meget vi vil den!
 
Jesper Grau Eriksen, formand for skolebestyrelsen